fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar


3 de febrer de 2022,

A les instruccions d'avaluació i promoció de la ESO s'estableix que l'avaluació final del curs es farà al juny. Això implica que NO hi haurà convocatòra extraordinària al mes de setembre:

5.2. Cada grup d'alumnes ha de ser objecte, a cada curs acadèmic, de les sessions d'avaluació següents, en aquest ordre:
Una sessió d'avaluació inicial.
Com a mínim, tres sessions d'avaluació.
Una sessió d'avaluació final de matèries pendents, si s'escau.
Una sessió d'avaluació final el mes de juny.